Vi bygger Sveriges vägar

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur och våra kompetensområden är att bygga vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Det närmaste decenniet görs en historisk satsning i Sverige på transportsystemet. Nya vägar och järnvägar ska byggas och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken för att nämna några projekt. NCC är med sitt stora kunnande och gedigna erfarenhet väl rustade för att vara med och bygga ut Sveriges vägar.

Bygga vägar

Som en av Sveriges största aktörer i branschen har vi ett ansvar att utveckla metodik, teknik, material och samverkansformer för att föra infrastrukturbyggandet in i framtiden. 

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö  Foto/illustration: NCC
Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö vid Jönköping ska bli säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger NCC på uppdrag av Trafikverket om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Vy över projektet Trafikplats Tingstad, Göteborg. Foto/illustration: Joakim Kröger
Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.

Illustration över nya E14 vid Timmervägen-Blåberget, Sundsvall
Väg E14 Timmervägen-Blåberget, Sundsvall

NCC bygger för Trafikverket en ny väg längs E14 utanför Sundsvall. Uppdraget omfattar ny fyrfilig motortrafikled, korsningar, broar och ombyggnad av nuvarande vägsträckning för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog. Foto/illustration: Henry Moshizi
Två nya knutpunkter för Förbifart Stockholm

De nya trafikplatserna vid Hjulsta och Häggvik är komplexa och omfattande bro- och tunnelprojekt vid två av Sveriges mest trafikintensiva platser. Här är minimerad störning och ett effektivt genomförande centralt.

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö  Foto/illustration: NCC
Väg, E12 Umeå

Det är väg E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Sträckan utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.