Sjukhus och vårdbyggnader – vi bygger och renoverar för framtiden

Dags att förnya vårdbyggnader i ert landsting? NCC har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader.

Tillsammans med er hittar vi de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna inom ramen för projektets ekonomi. Vi skapar systematiskt en aktiv och medveten dialog mellan projektet och den framtida driften och vårdverksamheten. Genom metodisk samverkan får vi förutsättningar att fatta kloka beslut, vare sig det gäller funktionskrav, inköp eller en väl genomtänkt överlämning.

Genom att satsa på en aktiv dialog tidigt i projektet kan vi optimera förhållandena för drift, underhåll och vårdverksamheten. På så sätt skapar vi en långsiktigt hållbar totalekonomi och långt större avkastning i form av samhällsnytta för alla medborgare. Vi lyfter blicken bortom byggandet och ser det färdiga resultatet i vårddrift. Både när det gäller att bygga nytt och renovera befintliga sjukhus. 

Kompetens att bygga och renovera sjukhus och vårdbyggnader

Vårt projektteam sätts samman med medarbetare med erfarenhet av att driva projekt med komplexitet avseende teknik och logistik samt anpassning till pågående verksamhet. Medarbetarna är också väl förtrogna med att arbeta i partnering vilket betyder att de har rätt kunskaper och egenskaper för att bidra till det lagbygge som vi skapar tillsammans med er och övriga samarbetspartners.

För att ni ska kunna dra nytta av de bästa kunskaperna inom området har vi etablerat ett sjukhusnätverk. Det är en nationell grupp med stor erfarenhet av sjukhus- och vårdprojekt över hela Sverige.

Vi erbjuder också ett brett specialiststöd och spetskompetenser inom stomme, installationer med mera.

För att få en så effektiv byggprocess som möjligt och därmed minska kostnaderna och höja kvaliteten använder vi den senaste tekniken. Tillämpning av VDC är en av hörnstenarna i vårt arbete.  

En av våra styrkor är att vi finns lokalt etablerade över hela Sverige vilket ger er ökad trygghet även efter projektets genomförande.

Inom NCC har vi också kompetens och kraft att genomföra sociala hållbarhetsprojekt när vi bygger ert sjukhus. Några exempel på initiativ som vi arbetar med är Barnens byggskola och olika arbetsmarknadssatsningar.