Ombyggnad Neptunigatan, Malmö

Hösten 2016 började ombyggnaden av Neptunigatan i centrala Malmö, som ska byggas om till ny huvudgata mellan Skeppsbyggaregatan och Gibraltargatan. Här skapas plats för kollektivtrafik, biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Det kommer även att byggas fem nya broar över Varvskanalen.

Ombyggnaden av Neptunigatan är en del av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen och startskottet för kvarteret Gäddans utveckling från industri- och hamnområde till en blandad stad nära sammanlänkad med centrala Malmö. Genom att biltrafiken flyttas norrut till Neptunigatan görs Citadellsvägen till ett attraktivt kajstråk i söderläge, prioriterat för gående.

NCC:s uppdrag avser ombyggnaden av Neptunigatan till en rikt planterad stadsgata med två körfält i varje riktning, gång- och cykelbanor på båda sidor samt fyra busshållplatser och fem nya broar över Varvskanalen. En av broarna är en gångbro i kompositmaterial, vilken blir en av de första broarna i Sverige  som byggs i sådant material.

I uppdraget ingår också ny provisorisk cirkulationsplats där Neptunigatan ansluter till Skeppsbyggaregatan (Skeppsgatan), ny signalreglerad korsning med Gibraltargatan samt nybyggnad av två byggator (Argogatan och Tritongatan). NCC bygger även 28 biofiltermagasin i platsgjuten betong som ska rena dagvattnet från vägbanan innan det går vidare ut med övrigt dagvatten.

Projektet påbörjades hösten 2016 och beräknas vara färdigställt maj 2019. 

Bild på Mattias Svensson, produktionschef, NCC Infrastructure
Mattias Svensson

Produktionschef , NCC Infrastructure