Forskning och utveckling

Vi bedriver ett omfattande FoU-arbete runt om i hela företaget. Det handlar om allt från kunskapsbyggande forskning till mer industriellt inriktad produkt- och metodutveckling, ofta i nära samverkan med kunder och leverantörer, högskolor och universitet.

NCC har ett kontinuerligt samarbete med olika universitet och högskolor och sysselsätter 6 - 8 industridoktorander som på ett konstruktivt sätt bidrar till vår egen strategiska utveckling. Vi har också sex adjungerade professorer placerade på KTH, Chalmers, Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Viktiga framtidsfrågor

Effektivt byggande till rätt pris och med så liten klimatpåverkan som möjligt är viktiga framtidsfrågor. Därför satsar vi på att förbättra byggmetoder och samarbetsprocesser och att minska energianvändningen. Genom forskningsprojekten vill vi utveckla specialistkunskaperna inom NCC och bana väg för förändringar i branschen.

Internationellt samarbete

Många av forskningsprojekten utförs i samarbete med universitet och högskolor i Sverige och övriga Europa. NCC ingår också i flera europeiska forskningsnätverk, som ENCORD och ECTP.

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt finns framför allt inom följande områden:

  • Hållbarhet – klimat, miljö, sanering, koldioxidutsläpp, förorenad mark
  • Energieffektivisering – energieffektiva byggnader och byggande, brukarbeteenden, nya energislag, installation
  • Industrialiserat och virtuellt byggande – industrialiserad produktion, moderna IT-verktyg (exempelvis BIM), logistik, produktionsteknik, planering, styrning av byggprocessen, riskhantering, erfarenhetsåterföring
  • Anläggning – infrastruktur, drift och underhåll
  • Byggnadsteknik – fukt och mögel, inomhusklimat, akustik, byggnadsmaterial
  • Ombyggnad/renovering/förnyelse/omvandling

Större FOU - Projekt

Streamer

Ett EU-projekt om energieffektiva byggnader inom blandade sjukvårdsområden. Projektet syftar till 50 % minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp för nya och ombyggda byggnader i sjukvårds-distrikt genom en holistisk och systembaserad design. En av målsättningarna är att förbättra semantikdrivna designmetoder och verktyg för Geo och Building Information Modelling (GIS och BIM) för att validera energiprestanda under projekteringsstadiet.

Mer om Streamer

Pantura

Ett EU-projekt som behandlade störningsfritt anläggningsbyggande i tätort med fokus på broar. Det är dock viktigt att betona att de metoder som föreslogs skall kunna tillämpas på alla infrastrukturprojekt. Syftet var att studera tillverkningsmetoder utanför och på byggarbetsplatsen, skapa resurssnåla byggarbetsplatser, förbättra teknik och verktyg för nybyggnation, reparation och förstärkning av broar i tätbefolkade områden samt förbättra kommunikationen mellan intressenter, kommuner, myndigheter och byggföretag. Projektet gågick i tre år och avslutades vid årsskiftet 2013/14. Tolv partners (NCC, Trafikverket och Chalmers från Sverige) medverkar från sex länder.

E2ReBuild

Ett EU-projekt om energieffektiv renovering av flerbostadshus i kalla klimat. Fokus i projektet låg på demonstrationer. Demonstrationerna åtföljdes av forskning och utveckling inom områdena planering och ombyggnadsstrategier, industriella produktionsmetoder, mätmetoder och boende-interaktion. Resultaten av detta användes till att skapa en industriell plattform för energieffektiv renovering. Projektet pågick i 3,5 år och avslutades i juni 2014. Tjugo partners (NCC, White, SP, Apartment Bostad Väst från Sverige) medverkar från åtta länder. Projektet koordinerades av NCC.

Bild på Christina Claeson Jonsson, chef för Forskning och Utveckling, NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Christina Claeson-Jonsson

FoU-chef, NCC Group