Modern järnväg och dubbelspår Oslo-Göteborg utan statliga anslag

Behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Oslo är väl känt. En modern stambana skulle korta restiden till under 2 timmar och knyta samman två av norra Europas starkaste regioner. NCC har bjudit in Göteborgs politiker till en dialog om finansiering för att höja järnvägsstandarden på den svenska sidan utan anslag från statsbudgeten.

I den sammanlagda Göteborg-Oslo-regionen bor det över 4 miljoner invånare. Utbytet mellan städerna är stort men den undermåliga järnvägsinfrastrukturen hämmar utvecklingen. NCC kan nu presentera ett förslag på hur ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo kan bli verklighet redan till 2025, utan behov av statliga anslag. NCC har idag bjudit in ansvariga politiker i Göteborg till att delta i ett samverkansprojekt för att göra förslaget till verklighet.

Unik möjlighet till finansiering

NCCs förslag innebär en samverkan med statliga och kommunala markägare, där markvärdet höjs och kan finansiera ett infrastrukturpaket på sammanlagt 22,6 Mdr SEK.
- Önskelistan över ny infrastruktur runt om i Sverige är lång samtidigt som det finns begränsat med resurser inom ramen för statens budget. I Göteborg ser vi en unik möjlighet där offentliga och privata aktörer i samverkan kan bidra till finansiering av både modern järnväg till Oslo och kollektivtrafiksatsningar i Göteborg, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef väst NCC Property Development.
NCC vill inom ramen för ett konsortium bidra till en aktiv fastighetsutveckling av, den idag outnyttjade, mark som kommunen och staten äger kring Centralstationen och Gullbergsvass. Om kommunen tar fram detaljplaner i den omfattning som krävs, kan fastighetsobligationer och infrastrukturlån finansiera de investeringar i infrastruktur som Göteborg väljer att prioritera. Det som kan ingå i paketet är, förutom järnvägen mot Oslo, en utbyggnad av centralstationen, spårväg i Gullbergsvass och Allén, BRT-station och en andra linbanelinje från Svingeln till Brunnsbo. Alla satsningar i paketet kan vara på plats innan 2030.

Åtgärdsvalsstudie är ett först steg

Nästa steg för att förverkliga planerna är att Trafikverket genomför en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien omfattar sträckning, finansiering och organisation, där ett förslag till järnvägskonsortium och markvärdesfinansiering ingår.
- En åtgärdsvalsstudie initieras av regeringen och det är vår bedömning att Göteborgs Stads aktiva medverkan är nödvändig för att lyckas inkludera sträckan i den nationella planen. Detta är en stor framtidssatsning. Vi på NCC har valt att initiera arbetet men projektet kräver både politikernas uppbackning och att ytterligare privata aktörer är med och bidrar längs med resan, säger Per Kinell, regionchef, NCC Infrastructure
NCCs förslag är inte olikt det sätt som städer, staten och näringslivet i partnerskap byggde upp järnvägsinfrastrukturen i Sverige på för drygt hundra år sedan. Då var oexploaterad mark ofta en del av järnvägsbolagens kapital. Fördelen med förslaget är att höga banavgifter inte behöver drabba biljettpriset för vanliga passagerare.

Se karta över snabbspår till Oslo