Finansiella mål och utdelningspolicy

Det övergripande målet med strategin är fortsatt att skapa värde för aktieägare och kunder. För strategiperioden 2016–2020 har NCC satt upp följande finansiella mål för koncernen.

NCC:s strategi är fortsatt intakt, men på kort sikt ligger fokus på att i första hand förbättra den operationella effektiviteten i bygg- och anläggningsverksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna skapa en hållbar, lönsam tillväxt för hela NCC och därmed kunna infria koncernens långsiktiga såväl finansiella som hållbarhetsmål.

  • Rörelsemarginal ≥4%
  • Årlig avkastning på eget kapital efter skatt ≥20%
  • Nettolåneskuld <2,5 gånger EBITDA
  • Utdelningspolicy
    minst ≥40% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna.

Lönsamhets- och avkastningsmål per respektive affärsområde

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande:

Industri (NCC Industry)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.

Bygg och anläggning (NCC Building Sweden, NCC Building Nordics och NCC Infrastructure)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år.

Utveckling (NCC Property Development)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.