Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av Vd och koncernchef, cheferna för NCC Industry, NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, NCC Infrastructure och NCC Property Development och Ekonomi- och finansdirektör samt chef för Development & Operations Services.

Utökad ledningsgrupp

Följande roller kommer att vara en del av en utökad ledningsgrupp: inköpsdirektör, personaldirektör, chefsjurist samt kommunikationsdirektör.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Maria Grimberg_Utokad_Ledningsgrupp
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group